Tiemme_azienda

Privatësia

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Privatësia

Hyrje
Kjo “Privacy Policy” ka për qëllim të përshkruajë mënyrat e menaxhimit të ueb sajtit që i referohet përpunimit të të dhënave personale të përdoruesve/vizitorëve që e vizitojnë. Bëhet fjalë për një informacion që jepet edhe në përputhje me nenin 13 të Rregullores (BE) 2016/679 (këtu e tutje edhe “Rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave personale” ose “RRPMDH”) për ata persona që aksesojnë ueb sajtin e përmendur.
Informacioni jepet nga Tiemme Raccorderie S.p.A ekskluzivisht për ueb sajtin e përmendur më lart dhe jo për ueb sajtet e tjera ose seksione/faqe/hapësira në pronësi të palëve të treta të vizituara nga përdoruesi përmes lidhjeve të veçanta.
Përdoruesit/vizitorët ftohen ta lexojnë me kujdes këtë Privacy Policy para se të ofrojnë ndonjë lloj informacioni personal dhe/ose të plotësojnë ndonjë formular elektronik në vetë ueb sajtin.

Titullari, personat përgjegjës dhe të autorizuar për përpunim
Titullari i përpunimit të të dhënave personale në lidhje me personat e identifikuar ose të identifikueshëm të përpunuar pas vizitës së këtij ueb sajti është Tiemme Raccorderie S.p.A. (këtu e tutje edhe “TIEMME”), me seli qendrore në via Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS).
Përveç punonjësve të TIEMME-it (të autorizuara për të përpunim), përpunimi i të dhënave mund të kryhet edhe nga palë të treta, të cilave kompania u ka besuar aktivitete specifike që lidhen me ose janë instrumentale për kryerjen e përpunimin ose ofrimin e shërbimeve të ofruara. Në këtë rast, të njëjtat subjekte do të veprojnë si titullarë, bashkëtitullarë ose përgjegjës të jashtëm të përpunimit.

Cilat të dhëna personale përpunojmë dhe si i grumbullojmë
Të dhënat personale të grumbulluara (“Të dhëna”) mund të përpunohen për qëllimet e mëposhtme:
 • a) për të ekzekutuar një kërkesë specifike të përdoruesit ose për të ofruar një shërbim të kërkuar (“Shërbim”);
 • b) për t'i lejuar Kompanisë të kryejë sondazhe që synojnë përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve të ofruara, në bazë të interesit legjitim të Kompanisë (“Customer Satisfaction”);
 • c) me pëlqimin e palës së interesuar, për të dërguar komunikime komerciale dhe/ose promocionale rreth produkteve dhe shërbimeve të Kompanisë, si dhe për të kryer kërkime të tregut (“Marketing”);
 • d) me pëlqimin e palës së interesuar, për të analizuar sjelljet, zakonet dhe prirjet e konsumit, me qëllim përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Kompania, si dhe për të përmbushur nevojat specifike të konsumatorëve (“Profilizimi”);
 • e) me pëlqimin e palës së interesuar, për të komunikuar të Dhëna për kompanitë e bashkuara ose të lidhura me Kompaninë, si dhe me kompanitë partnere që i përkasin sektorit hidraulik, financiar, sigurimit dhe telekomunikacionit, të cilat mund t'i përpunojnë ato për të dërguar komunikime komerciale dhe/ose promocionale rreth produkteve dhe shërbimeve e kompanive të lartpërmendura, si dhe për të kryer kërkime të tregut (“Marketing i Palëve të treta”);
 • f) për të përmirësuar përvojat e përdoruesit në ueb sajtin e Kompanisë.

Të dhënat mund të përpunohen duke përdorur metoda letre, automatike ose elektronike dhe në veçanti me postë ose email të zakonshëm, telefon (p.sh. thirrje automatike, SMS, MMS), faks dhe çdo kanal tjetër informatik (p.sh. ueb sajt, aplikacion celular).

Marrësit e të dhënave personale
Asnjë e dhënë që rrjedh nga shërbimi i uebit nuk do t'u komunikohet ose shpërndahet palëve të treta, përveçse për të përmbushur detyrimet e përcaktuara nga ligjet, rregulloret ose standardet komunitare.
Të dhënat personale të ofruara shprehimisht nga përdoruesit/vizitorët do t'u komunikohen palëve të treta vetëm nëse komunikimi është i nevojshëm për të përmbushur kërkesat e vetë përdoruesve/vizitorëve, pa paragjykuar atë që është specifikuar në informacionet specifike për shërbimet individuale.

Transferimi i të dhënave te Vendet e Treta
Në kuadër të qëllimeve të treguara në këtë Privacy Policy, të dhënat personale nuk do të komunikohen/transferohen te palët e treta të vendosura në vende jashtë Bashkimit Evropian, pa paragjykuar dispozitat për përdorimin e Cookies të cilave u referohet seksioni përkatës.

Ruajtja e të dhënave
Të dhënat e përpunuara për të siguruar shërbimin dhe për Customer Satisfaction ruhen nga TIEMME për periudhën e vlerësuar si të nevojshme për arritjen e këtyre qëllimeve.
Megjithatë, TIEMME mund të vazhdojë të mbajë të tilla të dhëna për një periudhë më të gjatë, në mënyrë që të mund të menaxhojë çdo mosmarrëveshje lidhur me ofrimin e Shërbimit.
Të dhënat e përpunuara për qëllime të marketingut dhe profilizimit mbahen nga TIEMME që nga momenti kur subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij deri në revokimin e këtij pëlqimi. Në rast se pëlqimi është revokuar, të Dhënat nuk mund të përpunohen për qëllimet e lartpërmendura të Marketingut dhe Profilizimit, por ende mund të ruhen për të menaxhuar ndonjë kundërshtim dhe/ose mosmarrëveshje. Koha e ruajtjes së të dhënave për qëllime të Marketingut dhe Profilizimit të parashikuar nga TIEMME është në përputhje me rregulloret lokale dhe me dispozitat e Autoritetit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Të dhënat e përpunuara për të përmirësuar përvojën e përdoruesve në ueb sajte mbahen për periudhat e treguara në Cookie Policy.

Të drejtat e personit të interesuar
Përdoruesit/vizitorët mund të ushtrojnë në çdo moment të drejtat e treguara më poshtë:
 1. akses në të dhënat personale: marrjen nga Titullari konfirmimin e ekzistencës së të Dhënave Personale, edhe nëse nuk është regjistruar ende dhe komunikimin e tyre në formë të kuptueshme, si dhe akses në të Dhënat Personale (marrja e një kopjeje) dhe informacionet e lidhura (përfshirë qëllimet e përpunimit, kategoritë dhe origjinën e të Dhënave Personale, kategoritë e marrësve që u janë komunikuar ose mund t'u komunikohen, periudhën e ruajtjes (kur është e mundur), të drejtat e ushtruara;
 2. kërkesë për korrigjim ose anulim të të dhënave ose kufizim të përpunimit në lidhje me to: “kufizim” nënkupton shënjimin e të dhënave të ruajtura me qëllim kufizimin e përpunimit në të ardhmen;
 3. kundërshtimi ndaj përpunimit: kundërshtimi për arsye të lidhura me situatën e veçantë për përpunimin e të dhënave për ekzekutimin e një detyre me interes publik ose për ndjekjen e një interesi legjitim të Titullarëve;
 4. bartja e të dhënave: në rastin e përpunimit të automatizuar të kryer në bazë të pëlqimit ose në ekzekutimin e një kontrate, për të marrë në një format të strukturuar, me përdorim të zakonshëm dhe të lexueshme nga një pajisje automatike të dhënat që i përkasin;
 5. revokimi i pëlqimit për përpunim për qëllime të marketingut, të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, kërkime të tregut dhe profilizim: ushtrimi i kësaj të drejte nuk paragjykon në asnjë mënyrë ligjshmërinë e përpunimit të kryer përpara revokimit;
 6. propozimi i ankesës sipas nenit. 77 RGPD tek autoriteti mbikëqyrës kompetent në bazë të vendbanimit të përhershëm, vendit të punës ose vendit të shkeljes së të drejtave; për Italinë është kompetent Autoriteti për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili mund të kontaktohet nëpërmjet të dhënave të kontaktit të dhëna në ueb sajtin http://www.garanteprivacy.it.

Personi i interesuar mund të ushtrojë të drejtat e përmendura më lart duke i shkruar Tiemme Raccorderie S.p.A via Cavallera 6/A, 25045 Castegnato (BS). ose në adresën email privacy@tiemme.com

Komunikimi dhe dhënia e të dhënave
Me përjashtim të asaj që është specifikuar për të dhënat e lundrimit, mungesa e kontributit të të cilave përkon me mungesën e lundrimit të ueb sajtit, përdoruesit/vizitorët janë të lirë të ofrojnë të dhënat e tyre personale dhe mosdhënia e tyre mund të rezultojë vetëm në pamundësinë për të marrë shërbimi i kërkuar.

Cookies

Nje cookie eshte nje element teksti qe futet ne hard disk-un e kompjuterit vetem pas autorizimit.Cookies kane si qellim te lehtesojne analizen e mbipopullimit te rrjetit ose te vertetojne kur ju keni vizituar nje faqe te vacante dhe lejojne aplikacionet e rrjetit te degojne te dhena te perdoruesit e caktuar.

Cookies qe perdoren ne faqen:
 • Cookies teknike,ose nje seance kerkimi qe eshte e domosdoshme per funksionimin e faqes ose per te lejuar perdoruesit te perfitojne nga permbajtja dhe sherbimi qe kerkojne(te japesh kete lloj cookie nuk eshte enevoja e permbajtjes se perdoruesit);
 • Cookies funksionale qe lejojne perdoruesin te navigoje ne lidhje me numrin e kriterieve te zgjedhura (gjuha,produktet e selektura per maeketin)per te permiresuar sherbimin e ofruar vete perdoruesit (te japesh kete lloj cookie nuk eshte nevoja e permbajtjes se perdoruesit);
 • Cookies statistikore qe ndihmojne te kuptohet si kjo faqe perdoret nga perdoruesit. Keto cookies nuk mbledhin informacione per identitetin e perdoruesit dhe as ndonje te dhene personale.Ky informacion perpunohet ne nje forme anonime ose te agreguar (te japesh kete lloj cookie nuk eshte e nevojshme leja e perdoruesit-perdoren ne menyre direkte nga administratori I faqes, qe mbledh informacionet ne teresi, numrin e perdoruesve dhe menyra se si perdoret faqja nga ata);
 • Cookies e treta domethene faqet ose serverat e rrjetit pervec TIEMME Raccorderie Spa te perdorura per arsyet e te tretit(te japesh kete lloj cookie eshte e nevojshme leja e perdoruesit);

In detail, the cookies on the site are:

Emri Koha e skadimit Qellimi Lloji Privatesi/Caktivizim
PHPSESSID Sesioni i lundrimit Identifikimi I séances se kerkimit te perdoruesit. Cookie teknik -
cookieconsent_dismissed 1 vit Lejon regjistrimin nëse një përdorues ka pranuar ose jo përdorimin e cookies. Cookie teknik -
_ga, _gid, _dc_gtm 2 vjet / 1 ditë / 10 minuta Lejon analizen e perdorimit te rrjetit nga ana e perdoruesit. Cookie statistike (Google Analytics / Google Tag Manager) Privacy
NID 6 muaj Lejon Google-in te ruaje preferencat e perdoruesit per sherbimet e ofruara. Cookie E trete (Google) Privacy
Ne vazhdim,nje numer I burimeve qe shpjegojne si perdoret caktivizimi I “cookie”per kerkimet me te perhapura te internetit:

Përditësimi dhe ndryshimi i Privacy Policy
Kjo Privacy Policy mund të pësojë ndryshime me kalimin e kohës - edhe në lidhje me hyrjen e mundshme në fuqi të rregulloreve të reja të sektorit, përditësimin ose ofrimin e shërbimeve të reja ose inovacioneve teknologjike - për të cilat përdoruesi/vizitori ftohet të vizitojë këtë faqe në mënyrë periodike.
Ky dokument është përditësuar më 09/07/2018.
copyright © 2021 - all rights reserved