Tiemme_azienda

Sistemi i drejtpërdrejtë

Ricerca

Kërkim i shpejtë

Sistemi i drejtpërdrejtë

Matja e DREJTPËRDREJTË lexon konsumin e energjisë për ngrohjen dhe ftohjen për çdo përdorues, në mënyrë të drejtpërdrejtë, nga nxehtësia e lëngut të depozitës. Matjet bazohen në parametra që përcaktojnë ndryshimin e entalpisë midis qarkut ngrohës/ftohës brenda dhe jashtë.

Rezultatet e matjes së konsumit të energjisë së përdorur për ngrohje/ftohje dalin nga matësit e nxehtësisë/ftohjes, ndërsa konsumi i ujit të ngrohtë/ftohtë bëhet nga matësit volumetrikë.

Matja e drejtpërdrejtë mundëson dy lloje të ndryshme leximi:

  • LEXIMI LOKAL, drejtpërdrejt nga ekrani i instrumenteve të instaluar në çdo apartament
  • LEXIMI NË DISTANCË, në ekranin e mbledhësit të të dhënave, i instaluar në sistemin qendror të ngrohjes. Mbledhësi i të dhënave merr informacione nga çdo instrument nëpërmjet protokollit M-bus. Pastaj, ai i përcjell të dhënat te një kompjuter ose i dërgon si tekst me postë elektronike nëpërmjet modemit.

Tiemme ofron zgjidhje të ndryshme me matje të drejtpërdrejtë (referojuni katalogut të produkteve), por gjithashtu mund të prodhojë module të drejtpërdrejta të personalizuara, që përmbushin kërkesat e çdo lloj projekti specifik.

copyright © 2021 - all rights reserved